ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.05.2013
Съгласувани са Областните стратегии за развитие на областите от Североизточен район за периода 2014-2020 г.

     На 29 май 2013 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Варна бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Заседанието бе свикано от областния управител на област Варна,  в качеството му на председател на РСР и на РКК в СИР,  за периода 1.01.2013 г. - 30.06.2013 г.

     На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 22 членове на Регионалния съвет за развитие и 12 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представители на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

     Заседанието бе открито и ръководено от г-н Коста Базитов -  председател на РСР и на РКК СИР, който съгласно приетия общ дневен ред, предложи на членовете на двата органа гласуването на  проекта на Протокола от последното съвместно заседание на РСР и РКК, проведено през м. март 2013 г. и след  приемането му, докладва кратка информация за изпълнението на взетите решения.

     Един от акцентите в дневния ред на заседанието бе Годишният доклад за наблюдението на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. през 2012 г.,  представен от Секретаря на съвета. Съгласно Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие /ППЗРР/, Годишният доклад е разработен от териториалното звено на МРРБ за Североизточен район - Секретариат на РСР СИР, и обхваща една календарна година от периода на действие на плана, като срокът за разработване и внасяне на доклада за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни. Въз основа на данни, свързани  с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в Годишния доклад е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР през 2012 г. и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана.

     Докладът беше обсъден и одобрен от членовете на РСР СИР, който съгласно ЗРР е орган за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие за периода на неговото действие.

     Председателят на съвета представи и членовете на съвета одобриха Проекта на РПР СИР 2014-2020 г., в съответствие със становището на МОСВ по Екологичната оценка на проекта на плана. Регионалният план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г. е съществен елемент в йерархичната система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Планът отчита специфичните характеристики и потенциала на района, определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие на територията на Североизточен район и се разработва за 7-годишен период, съвпадащ с програмния период на кохезионната политика и структурните инструменти в ЕС. Съгласно законовата процедура, този важен планов документ предстои да бъде внесен за приемане в Министерски съвет.

     Представител на работния екип от Националния център за териториално развитие - ЕАД, представи за обсъждане и съгласуване разработените от центъра проекти на Областните стратегии за развитие на областите от СИР за периода 2014-2020 г., които ще определят средносрочните им цели и приоритети за развитие, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие на общините в четирите области за новия програмен период.

     Във връзка с инициативата, през настоящата година членовете на РСР да бъдат поетапно запознати със стратегиите на ключовите секторни политики за Североизточен район за периода 2014-2020 г., на днешното заседание представители на МТИТС и АПИ представиха за обсъждане стратегията на транспортната политика. Съобразно потенциала и спецификата на района, бяха очертани приоритетите в равитието на сектора и предложени адекватните мерки за тяхната реализация през новия програмен период.

     Представител на Обединение „Регионални анализи за 2014+" информира присъстващите за резултатите от доклада „Анализ на инфраструктурата, попадаща в зоните за въздействие на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)", възложен им по договор с МРРБ, в рамките на изпълнението на Проект "Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020". Целта на аналитичния доклад е да открои броя и състоянието на обектите от различните типове инфраструктура (образователна, здравна, социална, административна, жилищна, спортна и т.н.), които попадат в зоните за въздействие на ИПГВР и да посочи кои остават извън тях. По този начин аналитично ще бъде подпомогната обосновката на необходимостта от разработването на съответните приоритетни оси на оперативната програма за новия програмен период..

     Членовете на двата регионални органа бяха запознати и с работния вариант на проекта на ОП „Региони в растеж 2014-2020", докладван от представител на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие " в МРРБ. Документът съдържа обосновка за избора на тематични цели и съответните инвестиционни приоритети, базирана на идентифицирането на националните и регионални нужди, включително тези, които са посочени в препоръките на Съвета, като се вземат предвид предварителната оценка, с препратка към Партньорското споразумение, съществуващите национални и регионални стратегии, съответстващи със стратегията "Европа 2020", включително Националната програма за реформи. Наред с това, проектът на програмата съдържа и обосновка на финансовото разпределение на средствата (т.е. на помощта от ЕФРР и Кохезионния  фонд) по всяка тематична цел на програмата и, където е подходящо и по инвестиционен приоритет. Стратегията на оперативната програма залага на повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната.

     Представителите на Управляващите органи на оперативните програми - членове на РКК към РСР СИР, запознаха  присъстващите с актуална информация относно напредъка при изпълнение на операциите по Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на СИР, за периода януари - май  2013 г. Справките са изготвени в съответствие с изискванията на нормативните документи в сферата на регионалното развитие, които дефинират основната функция на комитета - осигуряване на ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на операциите по оперативните програми на територията на всеки район от ниво 2.

     На вниманието на присъстващите бе представен проект за ситуиране на индустриална зона на територията на общините Суворово-Вълчидол-Ветрино от представител на Национална компания „Индустриални зони" - ЕАД и бе обсъдена и подкрепена възможността за реализацията и на други подобни проекти в СИР, с цел преодоляване на проблема „център-периферия". Представянето на този проект е в изпълнение на една от планираните за 2013 г. дейности на ГД «СПРРАТУ» в МРРБ, насочени към повишаване ефективността в работата на Регионалните съвети за развитие, чрез включване в дневния ред на заседанията актуални въпроси и предложения, свързани с развитието на района.

     В края на заседанието, представител на Община Варна направи кратко представяне  на програмата "Варна - кандидат за европейска столица на културата 2019" и бе  гласувано решение за подкрепа на кандидатурата от РСР СИР. Подготовката и популяризирането на това програмно събитие на ЕС - Европейски столици на културата, дава възможност за развитие и укрепване дейността на общините и възприемане на дългосрочен модел за сътрудничество при организирането на културни дейности, с включване на широк кръг представители от сферите на образованието, изкуството, бизнеса и гражданското общество. Подкрепата цели, Североизточен район да бъде присъединен като подкрепящ регион, като част от програмата за провеждане на свързаните с кандидатурата събития да бъдат представени и в съседни градове с богата история и култура.

     Председателството на РСР и РКК в СИР за следващия шестмесечен мандат, включващ периода 1 юли - 31 декември 2013 г., съгласно приетия жребий, бе официално предадено на областния управител на област Търговище.