ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.12.2012
РСР обсъди перспективите за развитие на района в контекста на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

     На 04.12.2012 г. от 10.00 часа в Зала 2 на Областна администрация Шумен бе проведено редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от Димитър Александров - Областен  управител на Област Шумен, в качеството му на Председател на РСР СИР за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2012 г.

На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 25 членове на  РСР СИР - представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на областите, включени в Североизточен район, представители на общините от района и на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

Във връзка с обсъждане перспективите за развитие на района в контекста на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. и подходящото отразяване на целите и приоритетите на интегрираната морска политика, предвид възможността за финансиране през новия програмен период на дейности в тази сфера, на заседанието присъстваха с право на съвещателен глас  представители на морския сектор в района.

С цел ангажиране на гражданските сдружения в процеса на планиране на регионалното и местно развитие, присъства и представителят за СИР на Сдружение „Форум Гражданско участие".

Съгласно приетия дневен ред на заседанието, г-н Димитър Александров информира членовете за промяна в състава на РСР СИР, във връзка с назначаването на г-н Коста Базитов за областен управител на област Варна. Тази персонална промяна  наложи вземането на решения за актуализиране представителството на РСР СИР в КН на ОПРР 2007-2013 г. и в тематичната работна група за разработване на ОПРР 2014-2020 г.  

     С решение на съвета, за представител и заместник-представител на РСР СИР в съвместната българо-румънска работна група по ОПТГС «България-Румъния 2014-2020 г.», с оглед териториалния обхват на програмата, бяха определени съответно г-н Желязко Желязков, областен управител на област Добрич и г-жа Детелина Николова, кмет на община град Добрич.

Основен акцент в дневния ред на Регионалния съвет за развитие беше обсъждането на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. Членовете на съвета активно участваха с мнения и препоръки по набелязаните в плана стратегически цели за повишаване конкурентоспособността на района, съчетано с опазване на околната среда, за укрепване на социалния капитал, за балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове в Североизточен район.

Представителите на морски институции и организации от района направиха аргументирани предложения в подкрепа на икономика, свързана с морето, изведена като самостоятелен приоритет в бъдещия Регионален план за развитие на СИР, с цел координирането и постигането на синергичен ефект от действията на отделните секторни политики за морското дело.

     Проектът на  Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. беше одобрен от членовете на РСР СИР, на основание чл. 49, т. 4 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие.

     Представена беше и Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. България е първата европейска страна, официално акредитирана от Съвета на Европа да присъжда на българските общини, отговарящи на изискванията на СЕ за качествено управление, Европейски етикет за добро управление на местно ниво и Европейски приз за изключителни постижения.

Право и възможност да кандидатстват чрез Секретариата на Комисията за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво - Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, имат всички български общини, които приемат и прилагат в работата си 12-те принципа за добро управление, формулирани в Стратегията. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е връчило кристален приз от Съвета на Европа на тринадесет български общини.

     На заседанието бе обсъден и приет проект на Годишната индикативна програма за дейността на съвета през 2013 г., съгласуван с областните управители на област Варна и област Търговище, председателстващи РСР СИР през следващата година В програмата са заложени основните цели и приоритети за дейността на РСР СИР, финансови ресурси за реализирането на планираните дейности не са осигурени.

     В прикачения файл можете да прочетете прессъобщение за заседанието на Регионалния координационен комитет към РСР в СИР.