ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

31.10.2012
Водоемите в област Добрич не застрашават живота, здравето и имуществото на хората, сочи резултатът от проверка на язовирите в региона

     В област Добрич няма опасни язовири, констатират проверяващите в доклад до Областния управител Желязко Желязков. Нещо повече - в резултат на сушата, нивата на язовирите са много ниски. Все пак е направен изводът, че техническото и експлоатационно състояние на общинските язовирни стени и съоръженията към тях, не се е подобрило през годината, с изключение на разтоварването на конструкциите поради понижението на водните нива вследствие на сушата. Общините не са изпълнили предписанията за ремонтиране или ликвидиране на стените на компрометирани язовири. Обяснението е липса на средства за ремонт и това, че седем броя язовири собственост на община Добричка, са в процедура за отдаване на концесия, а за един язовир - собственост на община Тервел, тази процедура се подготвя.

     В хода на проверката е установено, че са актуализирани областният и общинските планове за защита при бедствия в частта „Действия при наводнение". Актуализирани са и 5 аварийни плана за язовири, собственост на община Тервел.

Извършена е профилактика на спирателния кран на основния изпускател и е оборудван авариен склад на един язовир, собственост на „Напоителни системи" ЕАД клон „Черно море" Варна.

     Отново е констатирано изграждане на незаконни водоеми на територията на община Тервел, с цел оползотворяване на водите от чешми и извори.

     Състоянието на голяма част от проверените участъци по реки и дерета е задоволително, с изключение на някои места, където деретата са гъсто обрасли с растителност и това създава условия за заливания.

     Междуведомствената комисия е отчела реализирането на проект „Корекция на дере и охранителен канал за защита от наводнения в урбанизираната територия на с. Сливенци-първи етап" в община Добричка; а в община град Добрич - изпълнението на обект „Строително-монтажни работи по корекция, укрепване и разширяване на река Добричка в участъка от околовръстния път Е27,97 до вливането на дере Сердика".

     Изпълнените корекции ще намалят съществено рисковете от наводнения за населените места, обобщават проверяващите.

     Обходените мостове и водостоци по републиканската и общинските пътни мрежи в почти всички случаи са почистени и със задоволителна проводимост, е друг извод в доклада.

     Комисията предлага за съоръжения с ясна собственост (мостове и водостоци), със собственици Областно пътно управление и общини, да бъде наредено извършване на ремонт и почистване, съгласно констатациите и дадените предписания.

     Относно язовирите на територията на областта, комисията предлага да бъде наредено да се изпълнят предписанията и констатациите, свързани с аварийното планиране и техническото и експлоатационно състояние, както от настоящата проверка, така и от предходните години, и за тяхното изпълнение да бъде докладвано на Областния управител.                           

     Припомняме, че на територията на област Добрич има общо 42 водоема. От тях 27 са завирени, а останалите - сухи. Като потенциално опасни са определени 11. Общинска собственост са 35 от язовирите в областта.