ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.06.2012
Областният управител Желязко Желязков председателства заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район
 

     На 14.06.2012 г. от 10.00 ч. в хотелски комплекс „Изида" - гр. Добрич беше проведено редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от г-н Желязко Желязков - областен  управител на Област Добрич, в качеството му на Председател на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за периода 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г.

     На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 25  членове на  РСР СИР - представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на областите, включени в Североизточен район, представители на общините от района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

     След откриване на заседанието, съгласно дневния ред, беше приет протоколът от предходното заседание на Регионалния съвет за развитие, проведено на 15.03.2012 г. и представена информация от председателя относно изпълнението на взетите от съвета решения.

     Основен акцент в дневния ред на заседанието беше Годишният доклад за наблюдението на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. през 2011 г.,  представен от Секретаря на съвета. Съгласно ППЗРР, Годишният доклад е разработен от териториалното звено на МРРБ за Североизточен район - Секретариат на РСР СИР и обхваща една календарна година от периода на действие на плана, като срокът за разработване и внасяне на доклада за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни. Въз основа на данни, свързани  с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в Годишния доклад е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР през 2011 г. и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана.

     На основание чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, вр. чл. 49, т. 6 от ППЗРР, докладът беше обсъден и одобрен от членовете на РСР СИР, като орган за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г.

     Пред членовете на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район беше представен „Анализ на специфичните характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика" - втори етап от проекта „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.", от представител на работната група по проекта. Обсъждането на този проекто-документ в рамките на съвета има  за цел постигането на съответствие при дефинирането на основните проблеми и тенденции в развитието на Североизточен район и неговото позициониране сред останалите райони от ниво 2 в България, както и при разработването на стратегическите, плановите и програмните документи за  периода 2014-2020 г.

     Във връзка с изпълнението на Постановление № 5 на Министерски съвет от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Р България за управление на средствата от фондовете на ЕС през програмния период 2014-2020 г., г-жа Детелина Николова, кмет на община град Добрич, представител на РСР СИР в работната група за разработване на Договора за партньорство с ЕС за следващия програмен период, запозна членовете на съвета с определените (с решение на МС от 11 април 2012 г.) като структура на следващия програмен период 11 тематични цели, дефинирани на база на Националната програма за развитие „България 2020" и 6 оперативни програми. Предвижда  се до 2020 г. в България да се разработват проекти по оперативни програми за развитие на човешките ресурси (с водещо ведомство МТСП), регионално развитие (МРРБ), иновации и предприемачество (МИЕТ), околна среда (МОСВ) транспортна инфраструктура (МТИТ), техническа помощ и административен капацитет (МС). През следващия програмен период се предвиждат и две програми, свързани с развитието на селските райони с водещо ведомство МЗХ и с развитието на морското дело и рибарството  с водещо ведомство ИАРА.

     На заседанието бяха определени и представителите на РСР СИР в тематичните работни групи по разработването на съответните програми за периода 2014-2020 г.

     Пред членовете на РСР СИР беше представена Работната програма за 2012 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, крайното разпределение на средствата за финансиране на одобрените комуникационни инициативи и дейности. По приоритет 5 „Информиране за позицията на България по значими въпроси, свързани с политиките на ЕС и популяризиране на българските политики и приоритети като държава членка на ЕС" на Комуникационната стратегия, от Североизточен район беше одобрено предложението на Областна администрация Варна за организиране на Международна конференция на тема „Интегрирано управление на крайбрежните зони в Европейския съюз и биоразнообразието", която се проведе на 17-18 май 2012 г. В рамките на конференцията са дискутирани въпроси и проблеми, свързани с интегрираното управление на крайбрежните зони, устойчивото развитие, регионалната политика, транспорта, биоразнообразието, изследователската дейност, замърсяването на Черноморското крайбрежие, образованието и ролята на университетите в насърчаването на регионални „зелени" икономически и социални модели в макро-регионите.   

     В прикачения файл можете да се запознаете с Годишен доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на СИР 2011-2013 през 2011 година