ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.12.2011
Успешен одит в Областна администрация Добрич

     На 12 и 13 декември бе извършена Ресертификация на интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност на Областна администрация Добрич по Международни стандарти ISO 9001:2008 и ISO 27001:2007. Одитът извърши „СЖС България"ЕООД. 

     Проверката бе фокусирана върху важни аспекти, изисквани от стандартите. Използваните методи бяха интервюта, наблюдение на дейностите и преглед на документацията. Одиторите установиха, че Областна администрация Добрич работи съгласно изискванията на стандарта и собствените вътрешни правила. Бе направено заключение, че  може да бъде продължен срокът, през който ще действа сертификацията и по двата стандарта.

     Сертифицирането по двата международни стандарта доказва пред потребителите на административни услуги, извършвани от Областна администрация, че резултатите се получават с целенасочени действия съгласно разпоредбите на стандартите. Процесът е постоянен и при него са необходими непрекъснат контрол, оценка и усъвършенстване.

     За пореден път екипът на Областна администрация Добрич, под ръководството на Областния управител, показа, че работи спазвайки правилата и предоставя качествени и ефективни услуги на граждани и юридически лица.