ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации
Областна администрация заверява с Апостил документи, издадени от кметовете и общинските администрации.

На основание на:
Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове - чл. 3, ал. 1

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Оригинал на документа, който ще се заверява;
3. Документ за платена такса.