ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2018г. на територията на неохраняемите морски плажове на територията на област Добрич
     Областният управител на област Добрич, като възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, е публикувал обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществените поръчки с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2018 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка" („Голям плаж"), община Каварна, област Добрич; "Шабленска тузла - Къмпинг „Добруджа", община Шабла, област Добрич; „Дуранкулак - Къмпинг „Космос", община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов", община Балчик, област Добрич" и "Болата", община Каварна, област Добрич"

     Документацията за участие и приложените към нея образци са публикувани на интернет-страницата на Областна администрация Добрич ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=407

     Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/ , с уникален код 9076163 и линк http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076163 

    Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 25.05.2018 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.

 

 СРОКЪТ УДЪЛЖЕН

 

Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана на Портала за обществени поръчки - http://www.aop.bg/, с уникален код 9076487  и линк http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076487

Офертите се подават в срок до 17,30 часа на 31.05.2018 г. в „Бюро за комплексно обслужване" в Областна администрация Добрич, ул."Независимост" № 5.