ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСГРАНИЧЕН РЕГИОН ОБЛАСТ ДОБРИЧ - ПРЕФЕКТУРА КОНСТАНЦА 2012- 2015 г. 

     Основната цел на Стратегията за устойчиво развитие е да опише състоянието и съществуващите проблеми и пътищата за тяхното решаване, в частност в областта на Устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион Добрич - Констанца.

     Стратегията се изготвя за туристическия клъстер, администра­тивните органи и местните власти на двете области и НПО, които имат общи задачи по осигуряването на тази устойчивост.

     Настоящата Стратегия за устойчиво развитие е средносрочен планов документ, в съответствие с приетите от ЕС времеви програмни цикли за планиране. Тя обхваща периода от 2012 до 2015 година.

     Стратегията е основана на направен анализ на ситуацията в трансграничния регион, на подробно проучване на стратегически документи на ЕС, на Световната туристическа организация, национални стратегии за развитие на туризма и инфраструктурата в региона, областни и местни стратегии, разработени стратегически планове на туристическия сектор. Проучени са съществуващи добри практики и действащи проекти, с цел постигане на синергия.

     Анализът на ситуацията е изготвен с активното участие на заинтересованите страни - представители на местни власти, държавни институции, неправителствен сектор, туристическия клъстер. Методиката за изготвяне на аналитичното проучване включва подбор и анализ на подходящи данни, включително и чрез проучване на мнението на заинтересованите страни и събиране на аналитични данни от тях, чрез разработени за целта въпросници на български и на румънски език.

     В хода на изработката на Стратегията е извършен анализ на силните и слаби страни, на възможностите и заплахите на ключовите области за устойчиво развитие, определени в Заданието за разработване на документа. Тези ключови области са: природни ресурси, човешки ресурси, селищна мрежа, икономика, транспортна и техническа инфраструктура.

     В диалог със заинтересованите страни е подготвена и Стратегическата част на документа - мисия, визия, цели, приоритети и мерки за развитие, с цел постигане на устойчиво развитие на туризма в целевия регион.

     За идентифициране на „тесните места" - сферите, които не са обхванати от мерките в съществуващите планови и програмни документи, е извършено подробно проучване на съществуващите документи от по-високо ниво. На базата на изготвения SWOT-анализ на ключовите области и консултирано с представителите на заинтересованите страни са идентифицирани възможните сфери за въздействие, с цел постигане на устойчиво развитие на туризма, които не са обхванати от други документи.

     В контекста на задачата на настоящия документ, дефиницията за Устойчиво развитие е въведена от Световната търговска организация на Обединените нации и се е превърнала в отправна точка на международно ниво. Устойчивото развитие на туризма очертава основните моменти и управленските практики, приложими за всички форми на туризма във всички видове дестинации.

     Принципите на устойчивост се отнасят до околната среда, икономиката, социо-културните аспекти на развитието на туризма и устойчивият баланс трябва да бъде основан на тези три опорни стълба, за да се гарантира неговата дългосрочна устойчивост.

     В този смисъл, устойчивото развитие на туризма би следвало:

     Да отчита максималното използване на ресурсите на околната среда, чрез поддържане на жизнено важните екологични процеси, като спомага за запазване на природното богатство и разнообразие;

     Да зачита социо-културната автентичност на общностите- домакини и да допринася за междукултурното разбиране и уважение;

     Да осигури приложими, дългосрочни действия, осигуряващи социално-икономически ползи за всички участници на туристическия пазар.

     Развитието на устойчив туризъм изисква информирано участие на всички заинтересовани страни и достигане на консенсус по създаването и прилагането на политики на местно, регионално, общностно и международно ниво. Постигането на устойчиво развитие е постоянен процес и изисква постоянен мониторинг и въвеждане на превантивни и коригиращи мерки винаги, където и когато е необходимо.

     Устойчивият туризъм също трябва да поддържа високо ниво на удовлетвореност на туристите и да осигурява пълноценно изживяване, събуждащо тяхната осъзнатост по въпроси, свързани с устойчивостта на туристическите практики.

     Настоящата Стратегия за устойчиво развитие на трансграничния регион Добрич - Констанца има за цел да предостави достатъчно детайлна информация за даденостите на двете области, основана на съществуващи транснационални политики, като очертае възможностите за развитието на устойчив туризъм и насърчаването на нови мерки за Устойчиво развитие на региона.

     Стратегията е разработена, като са отчетени направени вече проучвания за въздействието върху околната среда в резултат от развитието на туризма в региона. Проучването е изготвено от Партньора по Проекта - Сдружение „Еврика".

     Използвани са статистически и емпирични данни от изследвания, от реализирани мероприятия по проекти, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., за целевия регион.

CD с информационни материали:

CD с промоция на резултатите: