ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Наименование на услугата според ИИСДА

1966

Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ

Необходими документи

1.      Документи, които легитимират заявителят, като заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 от ЗУТ;

2.      Скица с предложение за изменение на ПУП по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ;

3.      Становище от кмет на община, съгл. чл. 135, ал. 4 от ЗУТ ;

4.      Документи по чл. 62, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна на предназначението на територии.

Срок на изпълнение

14 дни - съгласно чл. 135, ал. 3 от Закон за устройство на територията

Срок на действие на индивидуалния административен акт Няма предвиден срок

Такса

без такса