ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

Наименование на услугата според ИИСДА

1968

Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 5; § 184, ал. 7

Необходими документи

1.      Документи, съгласно чл. 144, ал. 1, т. 1-6 и ал. 5 от ЗУТ;

2.      Виза за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ;

3.      Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

4.      Документ за строителна стойност на обекта;

5.      Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

Срок на изпълнение

14 дни в случаите по чл.144, ал.3,т.1 от ЗУТ
30 дни в случаите по чл.144, ал.3,т.2 от ЗУТ

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 28, ал. 7

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF