ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Наименование на услугата според
ИИСДА

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - чл. 150, ал. 1

Необходими документи

1.    Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ:

  • Нотариален акт за собственост;
  • Договор за концесия;
  • Разрешение за строеж;
  • Други документи, които са  предвидени в специален/и закон/и...................................................................................................................

2.    Съгласувано задание по чл. 125, ал. 6 и ал. 7  от ЗУТ,  което да обосновава необходимостта от изработването на плана в съответствие с чл. 124а,  ал. 7 от ЗУТ:

  • Документ, че заданието е съгласувано с Министерство на околната среда и водите  или в съответната регионална инспекция по околната среда и водите (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на околната среда и водите);
  • Документ, че заданието е съгласувано с Министерството на културата (за устройствени планове, които обхващат защитени територии за опазване на културното наследство);
  • Опорен план.

Срок на изпълнение

1 месец

Такса

без такса