ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

Наименование на услугата според ИИСДА

1982

Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство

Област на функционална компетентност

Регионално развитие и териториално устройство

Нормативно oснование

Закон за устройство на територията - § 3 от ДР;
чл. 32, т.2 от Тарифа №14

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документи за собственост (отстъпено право на строеж);
3. Други (приложения към заявлението за издаване на скица);
4. Попълнено Приложение
№3, към чл. 4, ал. 1 от Инструкция №3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел IV от Тарифа №14;
5. Документ за платена такса;

Срок на изпълнение

7 дни

Срок на действие на индивидуалния административен актНяма предвиден срок

Такса

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители - чл. 32, т. 2

Начин на плащане

По банков път в "УниКредит Булбанк" АД

IBAN: BG88 UNCR 7000 3106 2031 02
BIC: UNCRBGSF