ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Териториални структури на Министерство на земеделието и храните
       

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Областна дирекция „Земеделие"        

Град Добрич, ул. „Независимост" №5                          

Тел.: 058 603712
Ел. поща: 
ODZG_Dobrich@mzh.government.bg
интернет страница:
http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Home.aspx 

Общинска служба по земеделие - Балчик

Град Балчик, 9600, ул. „Черно море" № 16

Тел.: 0579 7 27 94
Ел. поща: oszg_bk@abv.bg
интернет страница:
http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Structure/OSZ.aspx

Общинска служба по земеделие - Генерал Тошево

Град Генерал Тошево, 9500, ул. „Васил Априлов" № 9

Тел.: 05731 24 00; 05731 21 64
Ел. поща: oszg_gt@abv.bg
интернет страница:
http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Structure/OSZ.aspx

Общинска служба по земеделие - община Добричка

Град Добрич,  9300, ул. „Йордан Йовков" № 17 ет. 1 и ет. 3

Тел.: 058 600 645; 058 602 636
Ел. поща: oszg_dobrichka@abv.bg
интернет страница:
http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Structure/OSZ.aspx

Общинска служба по земеделие - Каварна

Град Каварна,  9650, ул. „България"  № 59

Тел.: 0570 8 51 58
Ел. поща: oszg_kavarna@abv.bg
Интернет страница:
 http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Structure/OSZ.aspx

Общинска служба по земеделие - Крушари

Село Крушари,  9410,  ул. „Георги Димитров" № 26

Тел.: 05771 22 64; 05771 21 64
Ел. поща: oszg_krushari@abv.bg
интернет страница: 
http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Structure/OSZ.aspx

Общинска служба по земеделие - Тервел

Град Тервел, 9450, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 10

Тел.: 05751 23 96; 05751 20 13
Ел. поща: oszg_tervel@abv.bg
интернет страница:
http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Structure/OSZ.aspx

Общинска служба по земеделие - Шабла

Град Шабла,  9680, ул. „Равно поле" № 37

Тел.: 05743 44 57; 05743 44 27
Ел. поща: oszg_shabla@abv.bg
интернет страница:
http://www.mzh.government.bg/odz-dobrich/bg/Structure/OSZ.aspx

Областна дирекция на държавен фонд  „Земеделие" - Добрич

Град Добрич, ул. „Калиакра" №54, учебен корпус Б

Тел.: 058 65 16 13 ;  058 65 16 33

Факс:  058 651 637
Интернет страница:
http://www.dfz.bg/bg/kontakti/oblastni-strukturi/

Областна дирекция по безопасност на храните

Град Добрич, ул. „Ген. Киселов" № 2

Тел.: 058 602 053
Ел. поща: RVS_08@nvms.government.bg
Интернет страница:
 http://www.babh.government.bg/bg/Page/contacts-regions/index/contacts-regions 

Териториален сектор „Рибарство и контрол"

Град Добрич, пл. „Свобода" № 5, ет. 8, стая 803

Тел./факс: 058 60 54 97
 Ел. поща: dobrich@iara.government.bg
интернет страница:
http://iara.government.bg/?page_id=22

Добруджански земеделски институт

гр. Генерал Тошево

 

Град Генерал Тошево

        9521

Тел.: 058 603 125

Факс:  058 603 183

Ел. поща: dai_gt@dobrich.net

Териториален областен офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Град Добрич, ул. „Независимост" № 5, ст. 106

Тел/факс: 058 604 196
Моб. тел.: 0885 848 182, 0886 994 130
Ел. поща: dobrich.m@naas.government.bg
Интернет страница:
http://www.naas.government.bg/bg/%D0%97%D0%B0%D0%9D%D0%B0%D1%81/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87

Държавно горско стопанство Генерал Тошево към Североизточно държавно предприятие ДП Шумен

 Гр. Генерал Тошево, ПК 9600, ул. "3-ти март" № 42

Телефон: 05731/   21-05
Факс: 05731/   21-90
Ел. поща
dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

Държавно горско стопанство Добрич към Североизточно държавно предприятие ДП Шумен

 Гр. Добрич, ПК 9300, ул. "Марин Дринов" № 5

Телефон: 058/  60-06-78
Факс:
058/   60-06-58

 Ел. поща: dgs.dobritch@dpshumen.bg

 


Държавно горско стопанство Балчик към Североизточно държавно предприятие ДП Шумен

 гр. Балчик, ПК 9600, ул. „Черно море" № 9

Телефон: 0579/  73-223
Факс: 0579/  72-039


Държавно горско стопанство Тервел към Североизточно държавно предприятие ДП Шумен

 гр. Тервел, ПК 9450, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №10

Телефон: 05751/  22-71
Факс: 05751/  20-24

Ел. поща:dgs.tervel@dpshumen.bg


 Отдел "Рибарство и контрол - Черно море"

"Рибарство и контрол" Добрич

 Добрич, пл."Свобода" 

№5, ет. 8, ст.803

 Тел./факс: 058/605 497; 0887/213 535