ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Tелефонен указател

Телефони за връзка с Областна администрация Добрич

 телефонен код за набиране на град Добрич 058

 Областен управител

Йорданка Костадинова

 601200   655416

 Технически сътрудник към Областен управител

Мирослава Маринова

 601200   655416

 Зам. областен управител

 Живко Желязков

 655404

 Технически сътрудник към Зам. областен управител

 

 655403

 Главен секретар

Румен Русев

 655415 

 Главен експерт „Връзки с обществеността"

Виржиния Георгиева

 655417
факс 601249

 Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 Директор

 Йордан Йорданов

 655412

 Юрисконсулт

 Стилиана Петрова

 655420

 Главен юрисконсултРосица Борисова
 655414

 Юрисконсулт

 Камен Михайлов

 655435

 Старши счетоводител

 Николинка Михайлова

 655422

 Старши счетоводител

 Диана Йорданова

 655422

 Главен експерт  "ОМП"

 инж. Красимир Куртев

 655421; факс 601295

 Бюро за комплексно обслужване на гражданите

 Старши експерт

 Десислава Ангелова

 655434;  факс 601247

 Младши експерт

 Константина Маринова

 655411 

 Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

 Директор

Силвия Енчева

 655406

 Главен  експерт „Териториално и селищно устройство"

 инж. Веселин Димитров

 655430

 Главен експерт „Регионално развитие и европейски програми"

 Левент Назим

 655429

 Старши експерт  „Регионално развитие и околна среда"

 инж. Павлета Конова

 655413

 Главен експерт „Етнически, демографски проблеми, трудова заетост, социални дейности и образование"

 Кемал Асан

 655418

 Старши експерт „Връзки с териториалните звена"

 инж.  Надежда Михайлова

 655428

 Главен  експерт „Разпореждане с държавни имоти"

  инж. Пеню Петров

 655405

 Младши експерт

 Кристина Илиева

 655410

 Старши експерт   „ Надзор и актуване на държ. имоти"

 инж. Веселина Панчева

 655413

 Младши експерт  „Актуване и деактуване на държ. имоти"

 Камелия Ангелова

 655424

 Главен експерт

 инж. Пламен Станев

 655427

 

 Портиер

 

 655401

 Асоциация Водоснабдяване и  Канализация

Експерт В и К

 инж. Росен Павлов

 655408

Финансов експерт

 Мими Атанасова

 655408

Главен секретар АВиК

 Гинка Минчева-Бухчева

 655408